Najczęściej ZadawanePytania


We wszystkich sprawach związanych z grafikiem ratownik kontaktuje się z koordynatorem obiektu, na którym pracuje. Również do niego przesyła dyspozycyjność na kolejny miesiąc.

Komplet dokumentów składa się z:

  1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
  2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
  3. Zgłoszenia do pracy
  4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.

Ratownik niezwłocznie przesyła wypełnione i podpisane oryginały dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazuje koordynatorowi, który wysyła je do biura.

Nie, zapewniamy zarówno odzież ratowniczą jak i wodę do picia.

Co jakiś czas organizujemy szkolenia, dzięki którym można zdobyć wszystkie niezbędne uprawnienia. W tych sprawach dedykowany jest e-mail: szkoleniawsr@gmail.com oraz telefon 509-052-773.

Dla ratowników wodnych:

  1. Tytuł ratownika wodnego
    Dla uprawnień uzyskanych do 2012 r. może to być skan książeczki WOPR- strona ze zdjęciem + strona z uzyskanym tytułem. Dla uprawnień uzyskanych po 2012 r. obowiązkowe jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych według wzoru z rozporządzenia ministra.
  2. KPP – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)
  3. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (według rozporządzenia)

Dla ratowników KPP:

  1. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)

Ratownik powinien przesłać skany lub zdjęcia swoich uprawnień na adres mailowy: biurowsr@gmail.com przed pierwszym dyżurem.
Jeżeli ratownik jest studentem lub uczniem powinien dołączyć również skan lub zdjęcie legitymacji.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
NIP: 894-306-30-99
REGON: 361741969
KRS: 0000561946

Tel.: +48 570-454-112
Tel.: +48 882-117-677
E-mail: biurowsr@gmail.com